Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN COMFORTAFEL BV

1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Comfortafel BV zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een offerte dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken,
waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Comfortafel BV worden bedongen, worden ook bedongen ten behoeve van door Comfortafel BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.6 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Comfortafel BV zijn vrijblijvend en Comfortafel BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Comfortafel BV. Comfortafel BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Comfortafel BV dit binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.

3. Prijzen
3.1 De vermelde prijzen zijn voor de aangeboden producten zijn in euro`s per stuk, exclusief btw en exclusief verzendkosten.
3.2 Verzendkosten worden in overleg overeengekomen. Afhalen kan uitsluitend na een door Comfortafel BV bevestigde afspraak.

4. Betaling
4.1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelde artikelen en de totale kosten. Verzendkosten worden separaat opgenomen. Afhalen kan uitsluitend met een bevestigde afspraak.
4.2 Een bestelling wordt pas geleverd na betaling.
4.3 U kunt op de volgende manieren betalen: via de website of door vooruitbetaling middels een factuur.
4.4 De betaling dient volledig binnen vijf (5) werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze periode reserveert Comfortafel BV de bestelde producten voor u. Indien u met de betaling in gebreke bent, is Comfortafel BV gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Gemaakte prijsafspraken gelden dan niet meer.

5. Levering
5.1 Levering of afhalen geschiedt altijd conform een gemaakte afspraak.
Overschrijding van de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding.
5.2 Extra kosten voor het niet nakomen van de leveringsafspraak door de klant kunnen verhaald worden op de klant.
5.3 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Comfortafel BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat pas op het moment van aflevering op u over.

7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Comfortafel BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
7.2 Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:
- het artikel is beschadigd.
- het artikel al gebruikssporen bevat.
- u de voorgeschreven gebruiksinstructies van het artikel niet heeft opgevolgd.
- er wijzigingen aan het product zijn aangebracht.
- de eventuele verpakking van het product beschadigd is.
- het artikel niet aan uw smaak voldoet.
Door Comfortafel BV betreffende eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na de ontbinding terugbetaald. Voor het maken van een retourzending wordt een afspraak gemaakt. Kosten voor het niet nakomen van deze afspraak komen voor rekening van de klant.

8. Garantie
8.1 De standaardgarantie van de producten bedraagt 2 (twee) jaren na levering. Uitsluitend indien de gebruiksinstructie is nageleefd en er geen wijzigingen aan het product zijn aangebracht.

9. Bestellingen/communicatie
9.1 Alle communicatie over bestellingen reclames, retourzendingen, vragen over het product geschiedt via e-mail. Op deze wijze is de communicatie tussen Comforstafel BV en de klant reproduceerbaar.

10. Overmacht
10.1 Comfortafel BV heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Comfortafel BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Comfortafel BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en ook niet op grond van de wet of rechtshandeling voor haar rekening komt.

11. Diversen
11.1 Indien u aan Comfortafel BV schriftelijk opgave doet van een adres,
is Comfortafel BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Comfortafel BV schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Comfortafel BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.
U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Comfortafel BV deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Comfortafel BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Comfortafel BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Comfortafel BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Bescherming van persoonsgegevens
12.1 De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen op onze beveiligde server en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Comfortafel BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
12.2 Daarnaast worden uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruikt voor nieuwsbrieven en eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Comfortafel BV (per post, telefoon of e-mail) kunt u bezwaar maken tegen het verdergaande gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, door dit schriftelijk (e-mail) mee te delen aan Comfortafel BV.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2021 ComforTafel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel